De start van een lerend netwerk rond talent en bezieling in Oost-Vlaanderen: The Human Valley

21 01 2010

Op 20 januari vond een startbijeenkomst plaats van een lerend netwerk rond talent en bezieling voor mensen die wonen en werken in Oost-Vlaanderen. Het opstarten van zo’n lerend netwerk is een een initiatief dat ontstaan is op de slotbijeenkomst van het door ESF ondersteunde lerende netwerk rond talent en bezieling  (www.vuurwerkt.be/lerendnetwerk). Gedurende twee jaar hebben een 90 tal mensen uit een 50 tal organisaties over sectoren heen samen gewerkt aan projecten rond talent en bezieling. Onderliggend aan die projecten was steeds het kijken vanuit het perspectief van “waarderend onderzoek” of “appreciative inquiry”. Prof. Ron. Fry van de Case Western Reserve University in Cleveland speelde daarbij een belangrijke rol in de begeleiding

Enkele mensen van Het Pedagogisch Centrum Wagenschot in Eke hebben het initiatief genomen om zo’n lerend netwerk in Oost-Vlaanderen op te starten. Aan Luk Dewulf werd gevraagd om de begeleiding op zich te nemen.

De eerste bijeenkomst was een succes. Een groep van 17 professionals heeft er heel veel zin in om een reeks van activiteiten op te starten waarbij:

– we werken rond talent en bezieling
– door het delen van verhalen over praktijken
– we zoeken naar antwoorden op vragen gebruikmakend van de input van mensen uit heel diverse sectoren
– we ondersteunen elkaar bij het werken aan concrete realisaties
– we laten ons inspireren door concepten, kaders, methoden
– we gaan in kleinere groepen aan de slag rond thema’s en projecten
– en willen het ook steeds gezellig maken.

Iedereen die woont of werkt in Oost-Vlaanderen, die vanuit een persoonlijke betrokkenheid wil werken aan talent en bezieling, en die nieuwsgierig is naar de rol van “appreciative inquiry” of “waarderend onderzoek”. Is welkom. Het is prima als mensen één bijeenkomst snuffelen. Tegelijk willen we dat mensen, als ze zich vervolgens aansluiten, zich ook engageren om aanwezig te zijn bij de activiteiten van het lerend netwerk.

Op basis van de eerste bijeenkomst wordt nu een plan en een begroting gemaakt. Er zal gezocht worden naar financiële ondersteuning vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij dewulf@kessels-smit.be of trees.dekeyser@wagenschot.be

Een regionaal netwerk in Oost-Vlaanderen: a human valley!

Advertenties
Human Valley: De scholen van Deinze werken aan een stad waarin elke jongere op zijn talent wordt aangesproken

14 12 2009

De stad Deinze (Oost-Vlaanderen) heeft middelen vrijgemaakt om alle scholen te begeleiden bij het opstarten van piloten en experimenten om jongeren aan te spreken op hun talent. Een bijzonder en niet vanzelfsprekend initiatief. Passend in een beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling van onderwijs.

Via het samenwerkingsverband “Jeugd en School” komen directies, leerkrachten van scholen, het lokale CLB en andere organisaties die met jongeren werken,  samen  om te zoeken naar piloten, experimenten en nieuwe praktijken in het aanspreken van jongeren in het onderwijs op talent.

De ideeën voor experimenten zijn nu nog embryonaal maar worden verder uitgewerkt: gesprekken met leerlingen over talent, vak- en schooloverschrijdende contexten creëren waarin talent naar boven kan komen, een pedagogische studiedag met alle scholen van de stad aangevuld met stakeholders die met jongeren te maken hebben, werkvormen voor klasseraden waarbij niet de jongere als probleem, maar de jongere als kans naar voor komt, gesprekken voeren met ouders, sensibilisering, ….

In het voorjaar van 2010 worden de experimenten concreet gemaakt en verder ontwikkeld. Wellicht leidend tot een mooi product dat verder in Vlaanderen kan worden verspreid.

Een prachtig initiatief, uitdrukkelijk ondersteund door het gemeentebestuur. Welke steden volgen? Na Silicon Valley en Flanders Language Valley is het misschien tijd voor een Flanders Human Valley